| Przedstawienie "Sekret" | Prace filmowe | Prace w PhotoShop'ie | Zdjęcia archiwalne | Zakochani bez pamięci | Cmentarz na Podłaszczu |
"Ekonomik" podpisał umowę patronacką z Uniwersytetem Łódzkim.Dla uczniów ZSZ w zawodzie drukarz i introligator zapewniamy praktyki w firmie "Intrograf" w Łasku.


stat4u


Program praktyk zawodowych - technik spedytor PDF Drukuj Email
PROGRAM NAUCZANIA
TECHNIK
SPEDYTOR 342 [02]
342[02]/ SP/MENiS /2002.07.02
 
PRAKTYKA ZAWODOWA

1. Szczegółowe cele kształcenia:
 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć:
1) określić organizacją firmy spedycyjnej,
2) przeprowadzić analizę działalności firmy spedycyjnej.
3) opisać stosowane metody zarządzania i kierowania firmą spedycyjną,
4) określić zadania transportowo-spedycyjne,
5) zorganizować spedycję ladunków wraz z czynnościami dodatkowymi,
6) sporządzić i sprawdzić dokumenty procesu spedycji.7) dokonać odbioru ilościowego towarów,
8) zorganizować i obsłużyć przewozy kontenerowe.
9) zorganizować przewozy ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych,
10) przygotować dokumenty celne.
11) skontrolować przebieg ładunku,
12) wykonać czynności związane z realizacją magazynowania, transportu i spedycji.
13) przygotować dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym,
14) obliczyć należność za uslugę transportową i spedycyjną
15) przyjąć należność w gotówce, czekiem lub kartą płatniczaą
16) obliczyć wielkość obrotu i wyniku finansowego realizowanej usługi.
17) prowadzić ewidencję rachunku ładunków.
18) przyjąć zgłoszenie reklamacyjne,
19) posłużyć się urządzeniami; biurowymi, sprzętem komputerowym,
20) dokonać ewidencji księgowej różnych zdarzeń gospodarczych,
21) dokonać rozliczeń z dostawcami, bankiem i urzędem skarbowym. 
2. Materiał nauczania 
1. Organizacja firmy transportowo-spedycyjnej: omówienie programu praktyki. Organizacja - elementy składowe firmy.
Przedmiot działania firmy.
Majątek firmy.
Podmioty współpracujące z firmą.
2. Kierowanie i zarządzanie firmą: metody kierowania i zarządzania stosowane w firmie. Warunki podejmowania decyzji i ich skuteczność. Uwzględnienie czynników społecznych, prawnych, natury etycznej, psychologicznej i fizycznej w procesie zarządzania.
3. System rozliczeń: Obieg dokumentów w firmie. Dowody własne i obce. Kontrola i sporządzanie dokumentów. Formy i metody ewidencji księgowej. Rozliczenia z kontrahentami, budżetem i instytucjami ubezpieczeniowymi. Rozrachunki z pracownikami. Ustalenie wyniku finansowego firmy i sporządzenie dokumentacji z tym związanej. Korzystanie z technologii informatycznej. Możliwości przetwarzania danych.
4. Działalność spedycyjna - czynności: spedycja właściwa, przyjmowanie zleceń, dobór środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczenie przesyłki, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do przewozu, nadanie przesyłki do przewozu wraz z dokumentacją transportową, odprawa celna, przekazanie przesyłki odbiorcy, przemieszczanie przesyłek i organizacja czynności dodatkowych. Tzw. spedycja mieszana, czynności przemieszczania, czynności dodatkowe.
5. Usługi spedycyjne: kompleksowa obsługa spedycyjna, organizacja przewozów samochodowych z wykonywaniem czynności portowych i załadunkowych, organizacja przewozów przesyłek drobnych w trybie zwykłym i ekspresowym, organizacja wykonawstwa usług ładunkowych i składowania, obsługa przewozów kontenerowych, obsługa i organizacja przewozów scentralizowanych, obsługa torów ogólnego użytku, organizacja przewozów ładunków ciężkich i ponadgabarytowych, organizacja przewozów ładunków niebezpiecznych, organizacja wykorzystania powrotnych przebiegów taboru samochodowego: organizacja i prowadzenie regularnej, samochodowej komunikacji towarowej, organizacja obsługi portów morskich, organizacja przewozów wagonowych.
6. Zasady kształtowania cen za usługi spedycyjne: ryczałt spedycyjny, stawki czynnościowe, prowizja spedytorska, przepisy regulujące opłaty za przejazdy, określanie taryf i cenników oraz zasad zmian stawek w przewozach regularnych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy.
7. Oferowanie usług: podaż usług, przegląd strategii firm transportowych i spedycyjnych w zakresie rozwoju usług logistycznych, przygotowanie oferty usługi spedycyjnej.
8. Przygotowanie harmonogramu czynności: czynności związane z przygotowaniem procesu spedycyjnego.
9. Opracowanie planu zadania transportowego: charakterystyka elementów planu zadania transportowego, kolejność (kroki) postępowania przy opracowywaniu planu zadania transportowego.
10. Przebieg procesu spedycyjnego: proces spedycyjny towarów, dokumentacja spedycyjna, obowiązku spedytora, spedycja w imporcie i eksporcie towarów, dokumenty spedycyjne w imporcie i eksporcie.
11. Dokumenty transportowe i spedycyjne: dokumentacja transportowa i spedycyjna, międzynarodowe dokumenty transportowe i spedycyjne, umowa spedycyjna.
12. Zasady opracowywania dokumentów spedycyjnych: ogólne zasady opracowywania dokumentów transportowych i spedycyjnych, praktyczne wykonanie dokumentów w sferze spedycji.
13. Efektywność funkcjonowania firmy: koszty i ceny w transporcie i spedycji, istota kosztów w transporcie i spedycji, koszty księgowe a alternatywne, koszty producenta, koszty własne przewoźnika, koszty użytkownika usług, ceny w transporcie. 
3. Uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Praktyka zawodowa realizowana jest przez cztery tygodnie.
Jej miejscem powinno być przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe.
Program praktyki należy stosować elastycznie.
Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.
 
Oceniania umiejętności opanowanych podczas praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyki na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia (słuchacza) zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk.   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.